mobirise.com
Syndyk masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w całości, znajdujących się w budynku w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9, samodzielnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych o numerach 1,2,4,5,8,10,11,17,27,34,35 oraz stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowe) o numerach 13,16,18,19,22,29,31,33 wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi udział w prawie własności działek oznaczonych numerami 3546/144, 3546/332, 5681 objętych księgą wieczystą o numerze KR1C/00047761/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w tych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również udziału we własności nieruchomości położonej w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 (w skład którego wchodzą samodzielne lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, nie stanowiące przedmiotu odrębnej własności), za cenę wywoławczą brutto 2.068.086,98 zł (z podatkiem VAT).

1. Biuro Syndyka masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej mieści się w Krakowie: 31-514 Kraków, Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego 42/2.
2. Przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej i złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem i regulaminem konkursu ofert, który znajduje się na stronie internetowej www.dawro.pl/elmontex oraz w Biurze Syndyka pod w/w adresem.
3. Konkurs ofert przeprowadzany jest według przepisów prawa polskiego. Oferta oraz wszelkie oświadczenia oferenta winny być sporządzone wyłącznie w języku polskim. Oferenci poddają wszelkie związane z konkursem ofert okoliczności regulacjom prawa polskiego.
4. Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu i regulaminie konkursu ofert przystępujący do konkursu winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert ELMONTEX Sp. z o.o.", najpóźniej w terminie do dnia 13.12.2017 r.
w Biurze Syndyka pod w/w adresem do godz. 14:00, pod rygorem nie dopuszczenia do konkursu ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017 r. w/w Biurze Syndyka o godz. 12:00.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia w/w konkursu bez wybrania oferty, jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia dodatkowego konkursu ofert wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia i taki sam sposób zapłaty.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, konkursu ofert można uzyskać pod w/w adresem albo numerami telefonów tel. 12/311-92-91, 12/313-43-91, 12/444-74-38, fax 12/444-74-39.
Pobierz Regulamin konkursu ofert