Website Maker
Regulacje prawne odnośnie sprzedaży przez syndyka lokali
Syndyk ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przedstawia poniżej wyciąg z art. 313 Ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, który to artykuł reguluje sprzedaż, w niniejszym postępowaniu, lokali i , które obciążone są poprzez wpis w księdze wieczystej nieruchomości hipotek z tytułu zaciągniętych przez upadłą spółkę zobowiązań.

Art. 313.

1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Powyższe przepisy umożliwiają zawarcie w treści aktu notarialnego - umowy sprzedaży zapisów odnoszących się do wydzielenia w stanie wolnym bez obciążeń hipotecznych zakupionych składników masy upadłości.